close

 • Vatanıma, Polonya Cumhuriyeti’ne sadık olmaya
 • GEREKEN MALI KAYNAKLAR

 • Polonya'ya giriş yapan yabancının yanında bulundurması gereken mali kaynak miktarı ile bunlara sahip olduğunu ve giriş amacını teyit eder belgeler.

   

  I. GEREKEN MALİ KAYNAKLAR

   

  1. Polonya Cumhuriyeti'ne giriş yapan yabancının, burada geçim, seyahat ve çıkış masraflarını karşılamak amacıyla yanında bulundurması gereken günlük para miktarı, Kararnamenin 2. maddesinin 1. bendi uyarınca 75 Polonya Zlotisi veya karşılığı yabancı döviz olmalıdır.

   

  2. Polonya Cumhuriyeti'ne 4 günü aşmayan kalış için giriş yapan yabancının, 1. bentte geçen masrafları karşılamak amacıyla yanında bulundurması gereken para miktarı en az 300 Polonya Zlotisi veya karşılığı yabancı döviz olmalıdır.

   

  3. Kararnamenin 2. maddesinin 2. bendinde;

              1. turistik gezi, gençlik kampı, spor müsabakası katılımcısı

              2. Polonya Cumhuriyeti’nde masrafları ödenmiş

              3. tedavi merkezine gelen

  4. Polonya Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeye dayalı kalışın esas amacını oluşturmayan yaz çalışmasına olanak sağlayan program katılımcısı yabancı, geçim masraflarını karşılamak amacıyla 100 Polonya Zlotisi veya karşılığı yabancı dövizden az olmamak üzere, günlük en az 20 Polonya Zlotisi bulundurmak zorundadır.

   

  5. Polonya üzerinden geçen veya buradan çıkış yapan yabancı, yanında Polonya’ya geldiği biletin değeri tutarında mali kaynak bulundurmak zorundadır. Ancak, bu mali kaynak yabancı:

              1. Polonya ile komşu bir devletten geldiyse 200 zloti’den az,

              2. Polonya ile komşu olmayan bir AB üyesi devletten geldiyse 500 zloti’den az,

              3. AB üyesi olmayan bir devletten geldiyse 2500 zloti veya karşılığı dövizden az olamaz.

   

  II. TAMAMLAYICI BELGELER

   

  1. Yabancının geçim masraflarını karşılamak için gerekli mali kaynağa sahip olduğunu gösterir belgeler aşağıdakilerdir:

              1. seyahat çeki;

              2. kredi kartını veren banka veya kredi kuruluşunca düzenlenen kredi kartı limitini gösterir belge;

              3. Polonya veya başka bir AB üyesi devlette merkezi bulunan banka veya birikim-kredi kooperatif fonu veya kredi kuruluşunda ödeme araçlarına sahip olunduğunu gösterir belge;

              Yukarıda bahsi geçen belgelerin sınır geçiş tarihinden en fazla bir ay önce düzenlenmiş olması gerekir.

   

  2. Yabancının Polonya’dan çıkış masraflarını karşılamak için gerekli mali kaynağa sahip olduğunu gösterir belgeler aşağıdakilerdir:

              1. Polonya üzerinden geçiş veya buradan çıkış durumunda, menşe ülkesine veya başka bir devlete seyahat yetkisi veren bilet;

              2. eğitim görme veya devam ettirme, bilimsel araştırma veya eğitimlere katılma, geliştirme çalışmaları yapma, bilimsel çalışma yapma veya devam ettirme durumunda yabancıya burs verildiğini gösterir belge

  veya

  eğitim görmek veya devam ettirmek, bilimsel araştırmalara katılmak, eğitim görmek, geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel çalışma yapmak veya devam ettirmek üzere alınan belge.

   

  3. Yabancının planlanan ziyaretinin amacını ve süresini gösterir 4. bentte bahse konu belgeler aşağıdaki gibidir:

              1. turistik seyahat, gençlik kampı veya spor müsabakalarına katılımı teyit eder belge;

  2. Polonya’da kalış masraflarından en azından konaklama ve yemekle ilgili olanlarının ödendi belgesi;

              3. sanatoryum-tedavi merkezine sevk;

  4. vizenin “Not” bölümünde program adının yazılı olduğu yaz çalışması programına katılım vizesi.

   

  4. Yabancı; konaklama ve yemek ile menşe ülkesine veya ikamet edilen ülkeye dönüş masrafları veyahut giriş izni verecek üçüncü ülke transit masrafları da dahil olmak üzere, Polonya’ya planlanan ziyaret ile ilgili masrafları karşılamak için yeterli mali kaynağa sahip olduğunun teyidi olarak davetiye ibraz edebilir.

  5. Ulusal vize ile giriş yapılmış olması halinde kamu ödeneklerinden finanse edilen sağlık hizmetlerine dair 27 Ağustos 2004 tarihli kanun hükümleri bağlamında (2008 tarihli Resmi Gazete, sayı 164, pozisyon 1027, müteakip değişiklikler dahil) yabancının sağlık sigortasına sahip olduğunu veya yabancının Polonya’da planlanan ziyareti boyunca geçerli, azami sigorta teminatı 30000 Euro olan ve Polonya’da kalış esnasında tıbbi nedenlerle

  • dönüş yapma zorunluluğuna,
  • acil tıbbi yardım gereksinimine,
  • hastanede yapılacak ani tedaviye

  veya

  • sigortacının, sigortalıya verilen sağlık hizmeti ile ilgili masrafların doğrudan hizmeti verene ve onun keseceği faturaya istinaden ödeyeceğini taahhüt ettiği ölüme

  bağlı ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılayan seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunu teyit eder belge,

   

  6. Aşağıdaki belgelere istinaden sınır geçişi yapan yabancılar, 12/12/2013 tarihli Yabancılar yasası madde 25, bent 3 uyarınca mali kaynak ibraz etme zorunluluğundan veya bu kaynağın hukuka uygun şekilde elde edilebileceğini teyit eder belge ibraz etme zorunluluğundan muaftır:

   

  1. Belgeler

  1. bu mali kaynağa sahip olma zorunluluğundan yabancının muaf tutulmasını öngören uluslararası anlaşmalar veya kalış masraflarının Polonya kamu kurum veya kuruluşlarınca karşılanması zorunluluğu, veya

  2. yurda dönüş vizesi, veya

  3. çalışma vizesi, veya

  4. geçici koruma imkanından yararlanma vizesi, veya

  5. sığınma hakkı verilmesi sürecine katılım amacıyla verilen vize, veya

  6. oturum kartı, veya

  7. Polonyalı Kartı’na sahip olunmasından mütevellit yetkilerin kullanılması amacıyla verilen vize.

   

  2. Muafiyet hayır işlemek üzere sınır geçişi yapanları kapsamaktadır, veya

  3. Muafiyet kurtarma operasyonuna katılmak üzere sınır geçişi yapanları kapsamaktadır.

   

   

  Polonya Cumhuriyeti’ne giriş yapan yabancının yabancı döviz cinsinden mali kaynağa sahip olduğunu beyan etmesi halinde, bu kaynağın Polonya para birimine çevrilmesinde Polonya Merkez Bankasının yabancının ülkeye girişinden bir iş günü önce ilan ettiği ortalama kur uygulanır.

   

  Bilgilendirme yazısı, 12/12/2013 tarihli Yabancılar yasası (Resmi Gazete 2013.1650), Polonya Cumhuriyeti’ne giriş yapan yabancıdan istenen mali kaynak hakkında 23/02/2015 tarih ve İçişleri Bakanı imzalı Kararname ile bu kaynağın elde edilebilirliğini ve planlanan ziyaretin amaç ve süresini teyit edebilecek belgeler baz alınarak düzenlenmiştir (Resmi Gazete 2015.326).

   

  Print Print Share: