close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAPROSZENIE DLA CUDZOZIEMCA

 • Zaproszenie jest jedną z przewidzianych przepisami prawa możliwości udokumentowania przez cudzoziemca faktu posiadania środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu do Polski, pobytu na jej terytorium i kosztów związanych z wyjazdem.

   

  Zaproszenie jest dokumentem, który nakłada na osobę zapraszająca cudzoziemca obowiązek pokrycia wszelkich kosztów, związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Organem właściwym do wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

   

  Regulacje dotyczące zaproszenia znajdują się w ustawie z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zm.)

   

   

  Zaproszenie na podstawie art. 49 ustawy, mogą wystawić:

   

  1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub

  2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W zaproszeniu zamieszcza się:

   

  1. imię (imiona), nazwisko, date i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumnetu rożsamości zapraszającego, a w przypadku, gdy zaproszającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby I numer telefonu kontaktowego;

  2. imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym;

  3. informację o zobowiązaniu się zapraszającego do pokrycia kosztów, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3;

  4. adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. określenie okresu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca, wyrażone datami;

  6. określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  7. nazwę organu, który wpisał zaproszenie do ewidencji zaproszeń;

  8. datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

  9. okres ważności zaproszenia;

  10. informację, czy zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie w swoim lokalu mieszkalnym.

   

  Zgodnie z art. 56 ustawy, w przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić od zapraszającego, w postępowaniu przed sądem, zwrotu poniesionych kosztów, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3, wynikających z wykonywania przez te podmioty ich ustawowych obowiązków.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: