close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE

 • Wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokumenty, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy.

   

   

   

  I. WYKONYWANE ŚRODKI

   

  1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia, powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości co najmniej 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu lub równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nieprzekraczający 4 dni powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w pkt. 1, w wysokości co najmniej 300 złotych albo jej równowartość w walutach obcych.

   

  4. W § 2 pkt 2 Rozporządzenia stanowi się, że cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

   

  1. jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
  2. ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
  4. jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną.

  -              musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  5. Zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia, cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  6. Cudzoziemiec, który przejeżdża lub wyjeżdża z terytorium Rzeczypospolitej musi posiadać środki finansowe w wysokości równowartości biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:
   

  1. 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską,
  2. 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż sąsiadujące z Rzeczpospolitą Polską
  3. 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

  -              albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

   

   

   

  II. DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

   

  1. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów utrzymania są:

  1. czek podróżny;
  2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
  3. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.


   Zaświadczenia ww. muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.

   

  2. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być także:

   

  1. w przypadku przejazdu lub wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej, bilet uprawniający do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa;
  2. w przypadku podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki, dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi
   lub
   zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

   

  3. Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w pkt 4 są:

   

  1. dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
  2. dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
  3. skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
  4. wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu "Uwagi".

   

  4. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

   

  5. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,

   

  6. Na postawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających granicę


   

  1. na podstawie:
   1. umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje publiczne, lub
   2. wizy w celu repatriacji, lub
   3. wizy w celu wykonywania pracy, lub
   4. wizy w celu korzystania z ochrony czasowej, lub
   5. wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, lub
   6. karty pobytu, lub
   7. wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub
  2. w związku z niesieniem pomocy charytatywnej, lub
  3. w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej.

   

   

   

   

  W przypadku gdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza posiadanie środków finansowych w walucie obcej, do przeliczenia jej na walutę polską stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


   

   

  Informację sporządzono na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U.2013.1650) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U.2015.326).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: