close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA SCHENGEN

 • Wizy Schengen, które są zezwoleniem na tranzyt lub planowany pobyt nieprzekraczający 90 dni w dowolnym sześciomiesięcznym okresie na terytorium Schengen, licząc od dnia pierwszego wjazdu, dzielą się na:

  - jednolite C (ważne na terytorium wszystkich Państw Członkowskich)

  - ograniczonej ważności terytorialnej (LTV)

  - tranzytowe lotniskowe A

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego:

   

  Opłata w równowartości 60 euro jest pobierana od indywidualnych aplikacji, niezależnie od typu wizy i miejsca złożenia wniosku.

  Dzieci w wieku od lat sześciu do lat 12 uiszczają opłatę wizową w równowartości 35 euro.

   

  Opłatę wizową znosi się względem osób ubiegających się o wizę należących do jednej z następujących kategorii:

  - dzieci poniżej 6 roku życia;

  - uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia  studiów lub udziału w szkoleniach;

  - naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r.  w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych;

  - przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

   

  Nie pobiera się opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy złożonego przez:

  a)  małżonka obywatela UE,

  b)  bezpośredniego zstępnego (dziecka) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

  c)  bezpośredniego wstępnego (rodzica) obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

  Ponadto nie pobiera się opłaty za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy w/w członkom rodziny obywatela RP.

   

  Biometria:

   

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009r. ustanawiający Wspólnotowy Kodeks Wizowy osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa. Zostają wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne osoby ubiegającej się o wizę: fotografia, zeskanowana lub zrobiona w chwili składania wniosku oraz jej płaskie odciski dziesięciu palców pobrane cyfrowo.

  W art. 13 pkt 7 ww. rozporządzenia, stanowi się, że z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę:

   

  • dzieci poniżej 12 roku życia;
  • osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe;
  • przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych;
  • monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: