close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA KRAJOWA

 • Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

  - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

  - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  A. Wymogi dotyczące ważności paszportu

   

  Paszport oraz kopia jego pierwszej strony. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych. W przypadku posiadania innych paszportów należy dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia).

   

  B. Wymogi dotyczące zdjęcia

   

  Fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez okularów, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, brwi muszą być całkowicie widoczne, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy, za wyjątkiem nakryć noszonych przez osoby należące do wspólnoty religijnej po przedłożeniu potwierdzonego zaświadczenia o przynależności do niej (np. wpis w dowodzie). Również w takich przypadkach cały owal twarzy od linii uszu musi być odsłonięty.
  W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. Soczewki kontaktowe mogą pozostać pod warunkiem zachowania naturalnej kolorystyki, bez zmian naturalnego kształtu oczu osoby fotografowanej.  
  Fotografia powinna być delikatnie podpisana (tak, aby nie zniszczyć zdjęcia) na odwrocie ołówkiem (wyraźnie: imię, nazwisko
  i data urodzenia).
  W przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad.

   

  C. Informacje dodatkowe

   

  a) Formularz wniosku wizowego

   

  Formularz powinien być wypełniony łacińskimi literami i podpisany w 36 i 37 punkcie. Za nieletniego podpisany wniosek wizowy składają oboje rodzice lub opiekun prawny.

   

  b) Opłata wizowa

   

  c) Ubezpieczenie zdrowotne

   

  Ubezpieczenie zdrowotne o wysokości zabezpieczenia min. €30.000 (oryginał i kserokopia). W przypadku ubiegania się o wizę: "Erasmus+", "Studia, kursy, badania naukowe", "Wolontariat" - polisa powinna pokrywać cały okres planowanego pobytu. W przypadku ubiegania się o wizę "Praca" - polisa powinna być ważna co najmniej przez pierwszy miesiąc pobytu.

   

  d) Niepełnoletnia osoba

   

  W przypadku, gdy niepełnoletnia osoba (do 18 lat) podróżuje sama lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał i kserokopia). Kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty), a gdy niepełnoletni podróżuje samodzielnie, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wyjazdy zagraniczne wyrażona na piśmie, potwierdzona przez notariusza.
  Wniosek wizowy podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. Podpis powinien być identyczny jak na załączonej kopii paszportu.
  Wniosek powinien zawierać również kopię stron paszportu (dokumentu podróży) rodziców lub opiekunów prawnych, zawierających dane personalne ze zdjęciem oraz, w przypadku posiadania, kopia wizy Schengen lub krajowej rodzica lub opiekuna prawnego.
  Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić potwierdzenie posiadania środków finansowych przez rodzica wraz z tzw. pismem sponsorskim.

   

  e) Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu w Polsce.

   

  f) Informacja dotycząca potwierdzenia posiadania środków finansowych na pobyt.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: